Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Kaiminerva OÜ (veebilehe www.minerva.ee haldaja) reg. nr. 11285483 isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.minerva.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Kaiminerva OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötaja

Kaiminerva OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Kaie Allas. Kontakt tel. +372 51 67530 või e-mail info@minerva.ee

2. Kelle isikuandmeid Kaiminerva OÜ töötleb?

Kaiminerva OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Kaiminerva OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Kaiminerva OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe www.minerva.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

Kaiminerva OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;

 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;

 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;

 • Käesoleva veebiportaali haldamine ja arendamine;

 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

4. Kaiminerva OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;

 • Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood või sünniaeg;

 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;

 • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;

 • Muud isikuandmed, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Kaiminerva OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va. alljärgnevatel juhtudel:

 • Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;

 • Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);

 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel, kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamise, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelvalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

Kaiminerva OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 01.06.2018